โซล่าเซลล์ภาคประชาชน

  สำหรับ "โซลาร์ภาคประชาชน" เป็นโครงการของ กกพ. ที่สนับสนุนให้บ้านเรือนทั่วไปผลิตไฟฟ้าใช้เอง แล้วค่อยนำส่วนเกินที่เหลือจากการใช้มาจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฯ โดยมีการกำหนดกำลังในการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อครัวเรือน และมีสัญญารับซื้อในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยผู้ที่สมัครจะต้องเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของมิเตอร์ หากเคยเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟเสรี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

วิธีลงทะเบียน 
          สามารถลงทะเบียนพร้อมดาวน์โหลดเอกสารให้การไฟฟ้าฯ พิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ยื่นคำขอในช่อง สำหรับผู้ใช้ไฟ กฟน. ส่วนอีก 74 จังหวัดที่เหลือลงทะเบียนผ่านช่อง สำหรับผู้ใช้ไฟ กฟภ. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไปจนถึงสิ้นปี 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม 
 
        
 
  เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ 
 
          บุคคลทั่วไป 
 
          - สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ
          - สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
          - เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
          - แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
          - แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ที่มีวิศวกรรับรองแบบ
          - สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ ระดับภาคีวิศวกรเป็นต้นไป
          - เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
          - รูปถ่ายบ้านอยู่อาศัยที่จะติดตั้งแผง Solar
          - หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) 
          - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 
          นิติบุคคล 
 
          - เอกสารข้างต้นแบบเดียวกับบุคคลทั่วไป
          - หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน
          - สำเนาบัตร ปชช. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาแบบ ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
 
          หลังจากลงทะเบียนและยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าฯ ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลไปยังอีเมลและทางเว็บไซต์ หากผ่านการคัดเลือกก็จะได้ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าต่อไป


Visitors: 111,842