- Control Charger /ตัวควบคุมการชาร์จ

  

 

Solar Controller charger

ตัวควบคุมการชาร์จไฟ DC จากแผงโซล่าเซลล์ มายังแบตเตอร์รี่ เพื่อไม่ให้แบตเตอร์รี่เสียหาย ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ โดยทำการชาร์จไฟจากกระแสไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ ลงแบตเตอร์รี่ และความคุมการจ่ายไฟ จากแบตเตอร์รี่ ไปยังโหลดที่ใช้กระแสไฟฟ้า จากไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์

 

Visitors: 208,668