ออนกริด 23,760w สหกรณ์คลอง 7 (ติดตั้งเพิ่มเติม)

Visitors: 180,542