ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนา จ.สมุทรปราการ Hyb On grid 15kW 3Ph 16,350w

Visitors: 212,009